Old Fashioned An Gael

Old Fashioned An Gael

2 ounces (60ml) An Gael Irish whiskey

¾ ounce (22ml) Benedictine

2 dashes Orange Bitters

2 dashes Angostura Bitters

Garnish: orange peel twist

News Letter